ทีมงานทันตแพทย์

ทีมงานทันตแพทย์ คลินิกทันตกรรมบางจาก สกายเทรน


ทพญ.วาริน วิภูนิติศีลกุล
ทันตกรรมทั่วไป

ทพญ.โสภิต รัตนสุมาวงศ์
ทันตกรรมทั่วไป

ทพญ.นันทพร เหล่าสิริพิพัฒน์
ทันตกรรมทั่วไป

ทพญ.ธมลวรรณ สุขขี
ทันตกรรมประดิษฐ์

ทพญ.นันทพร เหล่าสิริพิพัฒน์
ทันตกรรมทั่วไป

ทพญ.กฤษณา สันตติพยุงกุล
ทันตกรรมศัลยกรรมช่องปาก

ทพ. ทศพล ปั้นเทียน
ทันตกรรมจัดฟัน